หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
มิถุนายน 2564
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 2223 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 22 มิถุนายน 2564
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.236.214.224
คุณเข้าชมลำดับที่ 949,315

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     วิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์  

 

                      วิสัยทัศน์การพัฒนาของผู้บริหาร

พัฒนาตำบลทุกภารกิจ  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร  บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม

 

 ยุทธศาสตร์หรือนโยบายของผู้บริหาร (ภารกิจ)

ภารกิจที่ 1  จัดให้มีและบำรุงรักษาทั้งทางบกและทางน้ำ

ภารกิจที่  2  จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภคและการเกษตร

ภารกิจที่  3  จัดให้มีการบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่าง

ภารกิจที่  4  จัดให้มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภารกิจที่  5  จัดให้มีการป้องกันและระงับโรคติดต่อ

ภารกิจที่  6  ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

ภารกิจที่  7  ส่งเสริมการกีฬา  และนันทนาการ  ต้านยาเสพติด

ภารกิจที่  8  ส่งเสริมสังคมสงเคราะห์  การพัฒนาเด็ก  สตรี   ผู้สูงอายุ  ละผู้พิการ

ภารกิจที่  9  คุ้มครองดูแล  บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภารกิจที่  10  ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน  การประกอบอาชีพของราษฎร

ภารกิจที่  11  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคนในท้องถิ่น

ภารกิจที่  12  จัดให้มีการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

ภารกิจที่  13  ส่งเสริมการสาธารณสุขและอนามัยชุมชน

ภารกิจที่  14  ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ภารกิจที่  15  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการขององค์กร

 

 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาของผู้บริหาร

1.   การคมนาคม  มีความสะดวกรวดเร็ว

2.   มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร

3.   มีไฟฟ้าและแสงสว่างอย่างทั่วถึง

4.   มีการบรรเทาสาธารณภัยอย่างทั่วถึง

5.   โรคติดต่อ

6.   ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม

7.    เยาวชนได้รับการส่งเสริมสนับสนุน  กีฬา  นันทนาการและต้านยาเสพติด

8.    ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาส  ได้รับการสงเคราะห์

9.    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับความคุ้มครอง

10.  ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน  การระกอบอาชีพ ฯ

11.   ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

12.  ให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย

13.  ส่งเสริมการออกกำลังกาย

14.  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

15.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มีศักยภาพโดยทั่วถึง

 

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

 

หัวข้อหลัก
      
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าโรงทอง
อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
Tel : 0-3563-2543
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.