หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
มิถุนายน 2564
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 2324 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 23 มิถุนายน 2564
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.236.214.224
คุณเข้าชมลำดับที่ 949,429

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
     คู่มือกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงานกองคลังเปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงานกองช่างเปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงานสำนักปลัดเปิดอ่าน
     คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21เปิดอ่าน
     คู่มือการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเปิดอ่าน
     คู่มือการออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเปิดอ่าน
     คู่มือการขอใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (ร.๑)เปิดอ่าน
     คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน 200 ตารางเมตรเปิดอ่าน
     คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเปิดอ่าน
     คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไปเปิดอ่าน
     คู่มือการขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตรเปิดอ่าน
     คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเปิดอ่าน
     คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไปเปิดอ่าน
     คู่มือการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์เปิดอ่าน
     คู่มือการโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะเปิดอ่าน
     คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดาเปิดอ่าน
     คู่มือการแจ้งขุดดินเปิดอ่าน
     คู่มือการแจ้งถมดินเปิดอ่าน
     คู่มือการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเปิดอ่าน
     คู่มือการรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการเปิดอ่าน
     คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเปิดอ่าน
     คู่มือการออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเปิดอ่าน
     คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพเปิดอ่าน
     คู่มือ การปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙เปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

 

หัวข้อหลัก
      
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าโรงทอง
อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
Tel : 0-3563-2543
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.